Chúc mừng năm mới 2018
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN,THÀNH PHỐ
 
 TÊN ĐƠN VỊ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Xuân
  Địa chỉ: Thị trấn La Hai- Đồng Xuân - Phú Yên
  Điện hoại: 057 3872136
  Thư điện tử : pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
Xem chi tiết:
   1-Lãnh đạo đơn vị
   2-Các trường trực thuộc
   3-Danh sách Email Cán bộ, chuyên viên phòng GD&ĐT
Các trường trực thuộc

STT

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA CHỈ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1 TH .TTr La Hai 1 Thị trấn la hai- Đồng Xuân 3872313 lahai1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
2 TH .TTr La Hai 2 Thị trấn la hai- Đồng Xuân 3872548 lahai2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
3 TH  Xuân Sơn Nam Xuân Sơn Nam-Đồng Xuân 3689445 xsnam.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
4 TH  Xuân Sơn Bắc Xuân Sơn Bắc-Đồng Xuân 3872590 xsbac.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
5 TH  Xuân Quang 1 Xuân Quang 1-Đồng Xuân 3684017 xquang1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
6 TH  Xuân Quang 2 Xuân Quang 2-Đồng Xuân 3872591 xquang2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
7 TH  Xuân Quang 3 Xuân Quang 3-Đồng Xuân 3293967 xquang3.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
8 TH  Xuân Lãnh 1 Xuân Lãnh -Đồng Xuân 3679110 xlanh1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
9 TH  Xuân Lãnh 2 Xuân Lãnh -Đồng Xuân 3679365 xlanh2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
10 TH  Xuân Phước 1 Xuân Phước -Đồng Xuân 3664116 xphuoc1.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
11 TH  Xuân Phước 2 Xuân Phước -Đồng Xuân 3664161 xphuoc2.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
12 TH Đa Lộc Đa Lộc-Đồng Xuân 3678406 daloc.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
13 TH Phú Mỡ Phú Mỡ-Đồng Xuân 986115200 phumo.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
14 PTCS Xuân Long Xuân Long-Đồng Xuân 3212397 xlong.th.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
15 THCS Nguyễn Văn Trổi Xuân Sơn Nam-Đồng Xuân 3689446 nvtroi.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
16 THCS Trần Quốc Tuấn Xuân Sơn Bắc-Đồng Xuân 3872589 tqtuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
17 THCS Lê Văn Tám Xuân Quang 1-Đồng Xuân 3684073 lvtam.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
18 THCS Phan Lưu Thanh Thị trấn la hai- Đồng Xuân 3872320 plthanh.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
19 THCS Nguyễn Viết Xuân Đa Lộc-Đồng Xuân 3678407 nvxuan.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
20 THCS Hoàng Văn Thụ Xuân Quang 2-Đồng Xuân 3872592 hvthu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
21 THCS Nguyễn Du Xuân Quang 3-Đồng Xuân 3872367 nguyendu.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
22 THCS Đinh Núp Phú Mỡ-Đồng Xuân   dinhnup.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
23  PT Dân Tộc Nội Trú Thị trấn la hai- Đồng Xuân 3670520 ntdt.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn
24 MN Phong lan Thị trấn la hai- Đồng Xuân 3872240 phonglan.mn.pgddtdongxuan@phuyen.edu.vn

 
     
 
 Thông tin chung
 Hệ thống văn bản
 Thông tin ngành
 Tài nguyên
 
       

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phú Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045      Email: banbientap@phuyen.edu.vn - vanphong@phuyen.edu.vn