Chúc mừng năm mới 2018
HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH PHÚ YÊN
Địa chỉ :    56 Lê Duẩn-P7-TP Tuy Hòa- Phú Yên
Điện thoại:    057 3842045
Thư điện tử :    hoikhuyenhocpy@phuyen.edu.vn
Thông tin chi tiết:
    Giới thiệu vài nét về Hội khuyến học tỉnh
    Thường trực BCH Hội khuyến học tỉnh
    Nghị quyết Hội khuyến học nhiệm kỳ I (2006-2010)
Điều lệ Hội khuyến học

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH PHÚ YÊN

 

Chương I

TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH

Điều 1 : Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên là tổ chức tự nguyện của mọi người dân Phú Yên có tâm huyết với sự nghiệp “ trồng người “, tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp sức phấn đấu cho phong trào “ toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục “ nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và quê hương tỉnh Phú Yên.

Điều 2 : Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam và là thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên, hoạt động theo khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các qui định của chính quyền địa phương. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Văn phòng của Hội có trụ sở riêng.

 

Chương II

NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 3 : Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên có nhiệm vụ phấn đấu nhằm đạt được 3 mục tiêu cơ bản :

- Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp cho mọi người, góp sức phấn đấu cho sự công bằng xã hội về quyền lợi học tập của mọi người, đặc biệt chú ý những người nghèo không có điều kiện học tập, những người có năng khiếu.

- Cổ vũ xã hội trân trọng vai trò và chăm sóc người thầy trong sự nghiệp giáo dục; Khuyến khích người thầy phấn đấu, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp và đạo đức ; kiến nghị với Nhà nước về việc ban hành chính sách và chế độ đãi ngộ đối với người thầy.

- Làm tư vấn về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến đông đảo các nhà giáo dục, khoa học và những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; kiến nghị với Nhà nước, với tỉnh về các chủ trương, chính sách, biện pháp nhằm phát triển giáo dục của tỉnh nhà.

Điều 4 : Để thực hiện tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ, Hội thực hiện các nguyên tắc sau đây trong tổ chức và hoạt động :

-Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Hợp tác với ngành Giáo dục - Đào tạo; tranh thủ sự hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, sự hỗ trợ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các tổ chức Hội ; liên kết với các tổ chức kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, các đoàn thể nhân dân và Hội quần chúng khác trong hoạt động khuyến học và vận động nhân dân tham gia các hoạt động xã hội hoá giáo dục.

- Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ về tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, ngoài nước vì sự nghiệp khuyến học theo đúng qui định của Nhà nước.

 

 

Chương III

HỘI VIÊN

Điều 5 : Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh Phú Yên có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, tán thành Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Quy chế của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên, tự nguyện hoạt động theo sự phân công của Hội đều được xem xét và công nhận là hội viên.

Điều 6 : Hội viên có nhiệm vụ :

-Tôn trọng và thực hiện Nghị quyết, Quy chế và Điều lệ của Hội.

-Tuyên truyền cho Hội và phát triển hội viên mới.

-Tham gia xây dựng quỹ Hội.

-Sinh hoạt trong các tổ chức của Hội.

Điều 7 : Hội viên có quyền :

-Được thông tin về các hoạt động của Hội, về tình hình giáo dục chung; Trao đổi, thảo luận công việc của Hội, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học và sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

-Được chất vấn, biểu quyết các công việc của Hội

-Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của tỉnh Hội.

-Các tổ chức thành viên của Hội được giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động.

Điều 8 : Hội viên có thẻ hội viên do Trung ương Hội ấn hành. Việc cấp và quản lý thẻ hội viên thực hiện theo qui định của Trung ương Hội.

-Những người hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học có uy tín, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, nhiệt tình ủng hộ Hội được Hội trao tặngdanh hiệu “ Hội viê danh dự”.

-Những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhiệt tình đóng góp vật chất và tài trợ cho Hội nhằm phát triển sự nghiệp khuyến học, được Hội ghi vào sổ vàng hoặc tặng Kỷ niệm chương của Hội hoặc được công nhận là “ Hội viên tán trợ”.

 

Chương IV

HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA HỘI

 

Điều 9 : Hệ thống và tổ chức của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên có 3 cấp:

-Hội Khuyến học tỉnh.

-Hội Khuyến học huyện, thị xã.

-Hội khuyến học cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ); Hội khuyến học cơ sở có nhiều hội viên có thể thành lập các Chi hội trực thuộc.

Tổ chức Hội Khuyến học cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp ấy ra quyết định thành lập.

 

1.      Tỉnh hội Phú Yên :

1.1- Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên : Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 5 năm ; khi cần thiết có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm nếu có 2/3 số uỷ viên Ban chấp hành (BCH ) tỉnh Hội yêu cầu. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của tỉnh Hội trong nhiệm kỳ, quyết định chương trình công tác trong nhiêïm kỳ tiếp theo, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội, bầu cử BCH tỉnh Hội mới.

1.2- Ban chấp hành tỉnh Hội : Là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội, thực hiện Nghị quyết cuả Đại hội cấp mình; phân công công tác các uỷ viên BCH ;

-Bầu Ban Thường vụ có từ 9 đến 11 người gồm : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

-Bầu Ban kiểm tra gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và các uỷ viên ;

-Cử Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học của tỉnh.

Ban chấp hành tỉnh Hội có số lượng từ 25 đến 35 người.BCH tỉnh Hội 6 tháng họp một lần; họp bất thường khi cần và do Ban Thường vụ tỉnh Hội triệu tập.

Trong quá trình hoạt động, xuất phát từ nhu cầu công tác và đề nghị của Ban Thường vụ, BCH tỉnh Hội có thể bầu cử bổ sung uỷ viên BCH với số lượng không quá 10% tổng số uỷ viên BCH do Đại hội đã bầu.

1.3 - Ban Thường vụ tỉnh Hội : Ban Thường vụ ( BTV) thay mặt BCH giữa hai kỳ họp, có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu và của BCH tỉnh Hội; hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra hoạt động của các tổ chức Hội cấp dưới, quản lý các tổ chức giúp việc BCH; quản lý tài chính, tài sản và lãnh đạo hoạt động của Quỹ Khuyến học tỉnh; triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của BCH.

Các uỷ viên BTV trực tiếp phụ trách một Ban của Hội ( làm Trưởng ban ) và có trách nhiệm trước BCH về kết quả hoạt động của Ban mình.

1.4-Ban Thường vụ cử ra Ban Thường trực : Gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư ký. Ban Thường trực tổ chức thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo công tác của Văn phòng Hội.

- Thông báo Nghị quyết của Ban chấp hành.

- Quan hệ công tác với các tổ chức có liên quan trong và ngoài tỉnh, ngoài nước theo qui định của Pháp luật.

- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành để bàn bạc, quyết định công tác theo kế hoạch.

- Giữ mối quan hệ giữa các Uỷ viên với cơ quan Thường trực Hội.

- Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ với các huyện, thị xã, Hội cơ sở trực thuộc.

1.5 - Bộ máy giúp việc của Hội Khuyến học tỉnh :

Căn cứ yêu cầu và điều kiện công tác của Hội, BCH và Ban Thường vụ tỉnh Hội thành lập bộ máy giúp việc sau :

1.5.1 - Ban tư vấn giáo dục :

Do một Phó Chủ tịch Hôï làm Chủ tịch và một số Uỷ viên Ban chấp hành cùng một số cá nhân có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục được BCH mời tham gia làm thành viên Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ :

- Giúp BCH cụ thể hoá các hoạt động tham gia xã hội hoá giáo dục của Hội. Phát triển phong trào và đúc kết kinh nghiệm nhân điển hình tiên tiến về khuyến học.

- Tổng hợp ý kiến của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhân dân về những vấn đề liên quan với ngành Giáo dục- Đào tạo để đề xuất ý kiến với các cấp chính quyền có thẩm quyền xem xét giải quyết.

 

1.5.2- Ban tổ chức :

Do một Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên Ban Thường vụ Hội phụ trách có nhiệm vu giúp Ban thường trực :

- Thực hiện công tác tổ chức Hội và phát triển hội viên.

- Xây dựng Điều lệ tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc của bộ máy giúp việc của Hội.

- Hướng dẫn về công tác tổ chức Hội Khuyến học ở cơ sở.

 

1.5.3 - Ban kinh tế - Tài chính :

Do Chủ tịch Hội hoặc Uỷ viên Thường vụ làm trưởng ban cùng một số Uỷ viên BCH và hội viên của tỉnh Hội có nhiệm vụ giúp Ban Thường trực, Ban Thường vụ:

- Xây dựng kế hoạch kinh tế, tài chính của Hội.Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền và hiện vật cho hoạt động của Hội.

- Thực hiện việc quản lý thu, chi tài chính đúng nguyên tắc và mục đích của Hội và các nguyên tắc kế toán, tài chính hiện hành của Nhà nước. Hướng dẫn các cấp Hội Khuyến học ở cơ sở nghiệp vụ công tác kế toán - tài chính đúng qui định.

 

1.5.4 - Ban thông tin tuyên truyền :

Do Uỷ viên Thường trực Hội làm trưởng ban cùng một số Uỷ viên BCH đại diện các cơ quan thông tin đại chúng và Sở GD-ĐT có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ :

- Tuyên truyền, vận động thực hiện 3 mục tiêu của Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Nghị quyết của Đại hội, chương trình kế hoạch của tỉnh Hội.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của Hội, về gương tốt của cá nhân - tập thể trong phong trào khuyến học, phong trào toàn dân học tập.

 

1.5.5 - Hội đồng Thi đua- Khen thưởng :

Chủ tịch Hội làm Chủ tịch Hội đồng ; Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Hội.

Các thành viên đại diện các Ban chuyên môn của tỉnh Hội làm Uỷ viên của Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ:

- Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

- Hướng dẫn xét và công nhận các danh hiệu thi đua theo qui định.

- Hướng dẫn xét, cấp học bổng, trợ cấp và khen thưởng.

 

1.5.6 - Văn phòng tỉnh Hội :

Giúp BCH đảm bảo điều kiện hoạt động thường xuyên cho BCH, Ban Thường vụ và Ban Thường trực tỉnh Hội ; Giúp Tỉnh Hội triển khai các công tác của Hội.

1.6 - Quỹ Khuyến học của tỉnh Hội Phú Yên :

Quỹ Khuyến học do Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập. Quỹ có chức năng vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học phù hợp với 3 mục tiêu cơ bản của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên. Quỹ có tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, hoạt động theo Điều lệ của quỹ và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng quản lý quỹ chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của quỹ dưới sự lãnh dạo trực tiếp của tỉnh Hội và sự kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của Quỹ Khuyến học Việt Nam. BCH tỉnh Hội cử một Phó Chủ tịch làm Chủ tịch Hội đồng.

1.7 - Ban Kiểm tra tỉnh Hội :

Do BCH bầu ra, do uỷ viên Thường vụ làm Trưởng ban và một số uỷ viên (Ban kiểm tra có từ 3 –5 người ) Có nhiệm vụ kiểm tra việc thi hành Quy chế, việc thực hiện các Nghị quyết, việc quản lý và sử dụng tài chính ; Kiểm tra tư cách cán bộ, hội viên ; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với hội viên và tổ chức Hội. Đề xuất các vấn đề về công tác kiểm tra với Ban Thường vụ hoặc BCH của Hội giải quyết.

Hội Khuyến học tỉnh có thể thành lập một số cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vu, sản xuất nhằm phục vụ 3 mục tiêu của Hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đây là những đơn vị tự quản về tài chính và hoạt động theo đúng luật pháp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tỉnh Hội.Việc thành lập và tổ chức hoạt động của các cơ sở này do UBND tỉnh quyết định.

 

2.      Tổ chức Hội cấp huyện, thị xã :

Huyện, thị Hội Khuyến học là cấp nối liền sự chỉ đạo của tỉnh Hội với các Hội cơ sở.

2.1- Đại hội huyện, thị Hội được tổ chức thường kỳ 5 năm một lần để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ, quyết định chương trình công tác của nhiệm kỳ tiếp theo trên cơ sở cụ thể hóa nhiệm vụ công tác của tỉnh Hội, cử BCH mới bằng hình thức hiệp thương trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, được Đại hội bầu và được Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh ra quyết định công nhận.

2.2- Số lượng BCH Hội Khuyến học cấp huyện, thị xã có từ 15-21 người. BCH huyện, thị Hội bầu Ban Thường vụ có từ 5-7 người gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số uỷ viên để điều hành công việc thường xuyên của Hội.

Ban Thường vụ cử ra Ban Thường trực để thay mặt Ban Thường vụ - BCH điều hành công tác của Hội. Cử 1 Phó Chủ tịch làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học của huyện, thị Hội; phân công các uỷ viên BCH phụ trách các mặt công tác của Hội như : Hỗ trợ GD-ĐT và phát triển phong trào khuyến học, Tổ chức và kiểm tra, Kinh tế - Tài chính, Văn phòng huyện - thị Hội.

BCH huyện, thị Hội 3 tháng họp một lần, khi cần thiết họp bất thường; Ban Thường vụ 1 tháng họp một lần.

2.3- Nhiệm vụ chủ yếu của BCH, Ban Thường vụ huyện, thị Hội là quán triệt, vận dụng và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác khuyến học của tỉnh Hội trong địa bàn huyện, thị cùng với việc tổ chức thực hiện chương trình công tác của Đại hội huyện, thị Hội ; Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Hội cơ sở; quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ Khuyến học của huyện, thị Hội.

2.4- BCH và Ban Thường vụ huyện, thị Hội tuỳ điều kiện và khả năng của mình có thể thành lập một số cơ sở đào tạo hoặc Trung tâm dịch vụ, sản xuất nhằm phục vụ ba mục tiêu khuyến học trong huyện, thị xã. Đây là các đơn vị tự quản về tài chính, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH huyện, thị Hội.

2.5- Quỹ Khuyến học của huyện, thị Hội có chức năng vận động và tiếp nhận các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học của huyện, thị xã. Quỹ hoạt động theo Điều lệ của Quỹ Khuyến học và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ huyện, thị Hội và hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ của Quỹ Khuyến học tỉnh Hội.

 

3.      Tổ chức Hội cơ sở :

3.1- Ở xã, phường, thị trấn và các đơn vị sản xuất, hành chính, sự nghiệp tương đương có điều kiện và có nhu cầu, có từ 5 hội viên trở lên thì thành lập Hội Khuyến học cơ sở ( tên gọi là : Hội Khuyến học xã …..( phường, thị trấn …..) ).

Hội Khuyến học cơ sở có dưới 15 hội viên thì cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch để điều hành công việc. Từ 15 hội viên trở lên thì cử BCH gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên.

Hội Khuyến học cơ sở có đông hội viên có thể chia thành chi Hội. Chi Hội cử ra Chi Hội trưởng, Chi Hội phó để điều hành công việc. Chi Hội nếu có đông hội viên có thể thành lập các phân Hội. Phân hội cử ra Phân Hội trưởng, Phân Hội phó để điều hành công việc.

Hội cơ sở có con dấu riêng ; chi Hội không có con dấu.

3.2- Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể của Hội cơ sở được triệu tập 5 năm hai lần để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ, quyết định chương trình công tác nhiệm kỳ tiếp theo, bầu cử BCH mới.

3.3- BCH Hội cơ sở có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội cấp trên, chương trình công tác của Đại hội cơ sở; phối hợp với nhà trường, các đoàn thể xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh, câu lạc bộ các nhà giáo nghỉ hưu, ban đại diện các họ tộc … để cùng vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học, góp phần tích cực thực hiện xã hội hoá giáo dục ở cơ sở; xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ Khuyến học của Hội cơ sở; chuẩn bị Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể của Hội cơ sở nhiệm kỳ sau.

BCH Hội cơ sở có từ 9 uỷ viên trở lên được cử Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên để điều hành công việc thường xuyên của Hội; dưới 9 uỷ viên chỉ cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

BCH Hội cơ sở phân công một hoặc một số uỷ viên phụ trách Quỹ Khuyến học cơ sở và phân công các uỷ viên phụ trách từng mặt công tác của Hội cơ sở; hỗ trợ và phát triển phong trào khuyến học, tổ chức - kiểm tra, văn phòng ….. đồng thời phân công công tác cho các hội viên.

BCH Hội cơ sở sinh hoạt 3 tháng một lần; Ban Thường vụ Hội cơ sở sinh hoạt 1 tháng một lần.

3.4- Quỹ Khuyến học của Hội cở sở do BCH Hội cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, dưới sự kiểm tra, hướng dẫn của Quỹ Khuyến học huyện, thị xã. Hội Khuyến học ở cơ sở có thể đề ra kế hoạch phân phối quỹ ưu tiên cho những đơn vị chi Hội trực thuộc, nếu ở đơn vị đó việc vận động có kết quả cao hơn đơn vị khác. Quỹ có nhiệm vụ vận động và tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ sự nghiệp khuyến học ở cơ sở. Quỹ hoạt động theo Điều lệ của Quỹ Khuyến học và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước. BCH Hội cơ sở phân công một Phó Chủ tịch Hội Khuyến học cơ sở làm Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.

3.5- Tuỳ theo điều kiện và khả năng của từng cơ sở, BCH Hội cơ sở có thể thành lập một số cơ sở Giáo dục - Đào tạo hoặc dịch vụ sản xuất nhằm trực tiếp phục vụ hoạt động khuyến học ở cơ sở như : Trường, Lớp Mầm non dân lập; Trường phổ thông dân lập; Trung tâm KTTH-Hướng nghiệp;Trung tâm Giáo dục thường xuyên …..Việc thành lập và tổ chức hoạt động của các cơ sở này phải theo qui định của pháp luật và theo qui chế của ngành GD-ĐT.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10 : Tổ chức Hội từ cơ sở đến tỉnh, cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động khuyến học được Hội khen thưởng theo qui định của Ban Thường vụ Trung ương Hội hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng tuỳ theo mức độ thành tích đạt được.

Tổ chức Hội, cán bộ, hội viên hoạt động sai trái với Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, Điều lệ Hội Khuyến học tỉnh và các Nghị quyết của Hội thì tuỳ theo mức độ sai phạm mà bị xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, cách chức đến đưa ra khỏi Hội đối với hội viên.

 

Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

 

Điều 11 : Tài chính của Hội gồm 2 phần :

-Tài chính hoạt động thường xuyên.

-Quỹ Khuyến học của Hội.

1- Tài chính hoạt động thường xuyên :

Tài chính hoạt động thường xuyên của Hội gồm có :

-Hội phí của hội viên.

-Nguồn thu từ các hoạt động khoa học, tư vấn, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh của Hội.

-Kinh phí được cấp khi tham gia cùng cơ quan Nhà nước thực hiện các chương trình, dự án phát triển giáo dục.

-Nguồn tài trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2- Quỹ Khuyến học của Hội :

Quỹ Khuyến học của Hội được hình thành và phát triển từ nguồn tài chính hợp pháp sau đây :

-Sự tài trợ dưới mọi hình thức ( kể cả tài trợ theo địa chỉ) của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục.

-Tiếp nhận sự đóng góp theo nghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc tỉnh Hội, huyện- thị Hội do Ban Thường vụ Hội cấp đó quy định.

-Thu lãi từ tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng, tiền lãi mua trái phiếu Chính phủ vì mục tiêu khuyến học ( nếu có ).

-Thu từ sự đóng góp tự nguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.

-Các khoản thu khác.

3- Quản lý và sử dụng quỹ :

-Tài chính của Hội được quản lý theo chế độ kế toán và kiểm toán hiện hành của Nhà nước, được sử dụng theo đúng mục đích của Hội.

Hàng năm, BCH các cấp Hội nghe báo cáo và quyết định các vấn đề về tài chính của Hội.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 12 : Tổ chức của Hội và cán bộ, hội viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên.

Điều 13 : BCH tỉnh Hội có nhiệm vụ hướng dẫn việc thi hành Quy chế trong toàn tỉnh Hội.

Điều 14 : Chỉ Đại hội đại biểu của Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH PHÚ YÊN

 

 
 
 Thông tin chung
 Hệ thống văn bản
 Thông tin ngành
 Tài nguyên
 
       

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phú Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045      Email: banbientap@phuyen.edu.vn - vanphong@phuyen.edu.vn