Chúc mừng năm mới 2018
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ YÊN
Địa chỉ :    56 Lê Duẩn-Phường 7-Thành Phố Tuy Hòa- Phú Yên
Điện thoại:    057. 3842054
Thư điện tử :    congdoannganh@phuyen.edu.vn
Thông tin chi tiết:
    Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Phú Yên nhiệm kỳ 2013-2018
    Đáp án thi tìm hiểu 80 năm Công đoàn Việt Nam
    Hướng dẫn báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2008-2009
    “V/v chuẩn bị tổng kết các Khối thi đua và TK-KT năm học 2008-2009
    Báo cáo tổng kết Hoạt động công đoàn năm học 2008-2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2009-2010
    DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CĐGD TỈNH NĂM HỌC 2008-2009
    Công văn số: 570/HD-CĐN ngày 10/11/2009 V/v Hướng dẫn tổ chức HN giao ước thi đua NH 2009-2010
    Hướng dẫn một số nội dung chủ yêu của Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2010-2012
Quy chế làm việc của BCH Công đoàn Giáo dục Phú Yên năm 2013-2018

LIÊN ĐOÀN LĐ TỈNH PHÚ YÊN

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC 

  

Số: 09/QĐ-CĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

              Phú Yên, ngày 05 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành
Công đoàn Giáo dục Phú Yên, khóaVI, nhiệm kỳ 2013-2018

  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ YÊN

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Giáo dục Phú Yên và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Phú Yên, khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018;

-  Xét đề nghị của Thường trực Công đoàn Giáo dục Phú Yên khóa VI,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Phú Yên, khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thường trực Công đoàn Ngành và các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Phú Yên, khóa VI chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

 

 Nơi nhận:

- CĐGD VN, LĐLĐ Phú Yên;

- Đảng ủy Sở, Lãnh đạo Sở GD và ĐT;

- Ủy viên BCH, UBKT CĐGD Phú Yên;

- Lưu VP CĐN.

   TM.BAN CHẤP HÀNH

    CHỦ TỊCH

   

Đã Ký

 

            Phạm Văn Thịnh

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ YÊN

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2013-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-CĐN  ngày 05 tháng 02 năm 2013

của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục  Phú Yên)

  

 


I. Nhiệm vụ, quyền hạn của BCH 

     Thực hiện Chương IV, Điều 25, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X quy định giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội BCH CĐGD tỉnh có nhiệm vụ:

       - Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cấp mình, Nghị quyết và sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên theo đúng Điều lệ;

       - Tham gia với lãnh đạo ngành xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo hàng năm của tỉnh;

       - Quyết định thành lập, giải thể các cấp Công đoàn, hướng dẫn mở Đại hội Công đoàn và quyết định công nhận BCH, UBKT, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý cán bộ công đoàn (theo phân cấp quản lý);

       - Hội nghị thường kỳ BCH CĐGD tỉnh 3 tháng họp 1 lần (trừ trường hợp đột xuất), Hội nghị BCH thảo luận và quyết định các vấn đề trọng tâm sau đây:

          + Đưa ra những biện pháp để thực hiện chủ trương, nghị quyết của Công đoàn cấp trên;

       + Thực hiện chương trình toàn khóa, hàng năm, học kỳ, quí của BCH;

            + Xem xét các báo cáo, sự điều hành của Ban Thường vụ, hoạt động của UBKT, các  Ban quần chúng và ra các Nghị quyết về công tác Công đoàn;

           + Chuẩn bị nội dung, điều kiện Đại hội đại biểu CĐGD tỉnh Khóa VII, theo sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

 II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ

       - Ban Thường vụ thay mặt BCH tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐGD tỉnh giữa 2 kỳ Đại hội, Ban Thường vụ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung báo cáo với BCH về tình hình và công việc đã làm và triệu tập hội nghị BCH;

       - Hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ CĐGD tỉnh 1 tháng họp 1 lần (trừ trường hợp đột xuất);

 - Nhiệm vụ và quyền hạn:

           + Chuẩn bị nội dung, chương trình công tác năm, học kỳ, quí và những chuyên đề cho các hội nghị BCH để thảo luận và quyết định;

           + Tổ chức chỉ đạo thực hiện, theo dõi, kiểm tra, sơ tổng kết, phối hợp với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo CĐCS thực hiện các chủ trương của Công đoàn cấp trên;

      + Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo;

           + Thay mặt BCH tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến  quyền lợi của CB,GV, CNV và các hoạt động của CĐGD tỉnh;

           + Phối hợp định kỳ ra Quy chế hoạt động giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn ngành;

         + Lãnh đạo UBKT giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo của CBCC, VC và người lao động.

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT

      1. Nhiệm vụ của UBKT 

        - Kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế (nếu có) của Công đoàn cấp mình và cấp dưới;

       - Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và thực hiện NQ của CĐGD cùng cấp và cấp dưới;

        - Giúp BTV Công đoàn cùng cấp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên lao động và kiến nghị hình thức xử lý. Nếu không thuộc thẩm quyền của CĐ ngành thì tham mưu cho BTV, BCH chuyển đến cơ quan Nhà nước giải quyết theo Luật KNTC;

        - Thường kỳ 3 tháng họp 1 lần (trước Hội nghị BCH 5 ngày), UBKT báo cáo hoạt động và đề xuất chủ trương, công tác kiểm tra cho BCH CĐGD tỉnh.

 2. Quyền hạn của UBKT

        - Tham dự các hội nghị của BCH CĐGD cấp mình, báo cáo và đề xuất với BCH chủ trương công tác của UBKT;

        - Yêu cầu các cấp công đoàn và người phụ trách đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do UBKT nêu ra;

        - Những kiến nghị của UBKT với BTV CĐGD mà không giải quyết thì UBKT báo cáo với BCH CĐGD tỉnh và báo cáo lên UBKT Công đoàn cấp trên giải quyết;   

        - Hội nghị thường kỳ của UBKT 3 tháng họp 1 lần (không tính thời gian cùng họp với BCH).

 IV. Nhiệm vụ, quyền hạn của UV BCH

       1. Nhiệm vụ của Chủ tịch CĐGD tỉnh: Là người đứng đầu BCH, BTV có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

          - Nghiên cứu, nắm vững nhiệm vụ chính trị của ngành, của Công đoàn cấp trên. Vận dụng, chỉ đạo các phong trào giáo dục và hoạt động CĐGD trong tỉnh;

          - Nghiên cứu nội dung hoạt động công đoàn, tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo của tỉnh;

    - Chỉ đạo, điều hành việc chuẩn bị nội dung, chủ trì các hội nghị BCH, BTV;

          - Quyết định những vấn đề cấp thiết để thi hành các chủ trương của ngành, của công đoàn cấp trên, nhưng sau đó phải báo cáo với BTV trong cuộc họp gần nhất;

          - Nắm và chỉ đạo các công tác trọng tâm theo từng thời gian;

          - Tổ chức các đợt kiểm tra cấp dưới, cùng với Phó chủ tịch cho ý kiến giải quyết các đơn thư KNTC; các vấn đề phối hợp với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố có liên quan đến công đoàn cấp dưới;

          - Trực tiếp phụ trách CĐGD TP Tuy Hòa, huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Sơn Hòa và các CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện;

          - Thay mặt BCH dự các cuộc họp ngành theo luật định, quan hệ với công đoàn cấp trên, các  tổ chức khác trong lĩnh vực hoạt động công đoàn;

     - Duyệt và ký các Nghị quyết của BCH, BTV CĐGD tỉnh;

          - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính, thi đua công đoàn, công tác đời sống, chế độ chính sách và xây dựng CĐCSVM.

       2. Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch CĐGD tỉnh: Phó Chủ tịch được phân công Thường trực Công đoàn ngành có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

     - Tổ chức, điều hành mọi hoạt động thuộc VPCĐN;

          - Tổ chức thực hiện Nghị quyết của CĐGD tỉnh, hướng dẫn các Ban quần chúng hoạt động;

          - Thay mặt Chủ tịch CĐGD tỉnh liên hệ với các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị (trong phạm vi phân công) để giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của BTV;

           - Trực tiếp soạn thảo văn bản và các biểu mẫu, các báo cáo định kỳ, đột xuất cho Công đoàn cấp trên, Công đoàn cấp dưới và các văn bản phối hợp;

           - Thay mặt Chủ tịch CĐGD tỉnh giải quyết các vấn đề: chế độ chính sách của CBCC, VC, người LĐ và cán bộ công đoàn theo luật định;

      - Trực tiếp làm Trưởng ban Ban Nữ công và điều hành hoạt động;

           - Trực tiếp theo dõi hoạt động CĐGD huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu, (kể cả các CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện);

           - Ký các văn bản hướng dẫn, văn bản sao lục, các văn bản thuộc phạm vi phụ trách và các văn bản khác khi được Chủ tịch ủy quyền;

           - Chủ nhiệm UBKT và điều hành hoạt động của UBKT.

       3. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Thường vụ:

         a. Ủy viên Thường vụ (Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Ái) được phân công với những nhiệm vụ sau:

           - Thay mặt BTV liên hệ với Lãnh đạo ngành để triển khai, giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của ngành Giáo dục-Đào tạo và của BTV;

           - Trực tiếp phụ trách công tác Tuyên giáo; tham gia với bộ phận Thường trực (CT, PCT) giải quyết những vấn đề chung của ngành và của Văn phòng Công đoàn ngành.

         b. Các ủy viên khác:

           - Chịu trách nhiệm trước BTV những công việc được phân công (có bản phân công riêng);

           - Tham gia những hoạt động chung của Ban Thường vụ, phát hiện, đề xuất cách giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch;

          - Các ủy viên Thường vụ đang phụ trách ở CĐGD huyện, thị xã, thành phố, CĐCS chịu trách nhiệm hoàn toàn về tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BTV đối với cơ sở mình đang công tác;

          - Định kỳ báo cáo và đề xuất công tác với BTV, các đồng chí phụ trách các ban có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất chủ trương, biện pháp, xây dựng đề án công tác, báo cáo với Ban Thường vụ thảo luận và quyết định trước khi đưa ra BCH.

       4. Nhiệm vụ, quyền hạn của UV BCH:

          - Tham gia dự họp, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc quyền hạn BCH trên cương vị công tác, các  ủy viên có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội CĐGD tỉnh Khóa VI, các Nghị quyết khác của BCH đến cơ sở mình phụ trách;

          - Định kỳ 3 tháng 1 lần (trước khi họp BCH 10 ngày) các ủy viên phải báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị mình, những công việc được phân công cho Thường trực CĐN.

 IV. Chế độ làm việc của BCH

       1. BCH CĐGD làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ý kiến thiểu số được ghi vào biên bản để nghiên cứu bổ sung (khi xét cần thiết) nhưng tuyệt đối phải thi hành theo quyết định của đa số;

       2. Trong hội nghị, các ủy viên được dân chủ phát biểu, khi đã thành nghị quyết không được tự ý làm trái nghị quyết. Những vấn đề mới nảy sinh hoặc vướng mắc khi thực hiện nghị quyết phải phản ánh với BTV để nghiên cứu, bổ sung.

V.Chế độ làm việc của BTV

       1. BTV làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hội nghị Thường vụ 1 tháng  họp 1 lần, các  nội dung hội nghị phải được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chuẩn bị;

       2. Các UVTV phải dành thời gian đi cơ sở (ít nhất 50% thời gian đi công tác) tại những nơi được phân công để nắm tình hình, hướng dẫn kiểm tra cơ sở, đóng góp ý kiến cho cơ sở, rút kinh nghiệm để cùng với BTV chỉ đạo phong trào chung;

       3. Tiếp công dân vào sáng thứ 5 hàng tuần tại Văn phòng Công đoàn ngành.

       Quy chế này được thông qua tại kỳ hội nghị lần thứ II, BCH Khóa VI, ngày 23 tháng 01 năm 2013, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh, bổ sung./.

 

 
 
 Thông tin chung
 Hệ thống văn bản
 Thông tin ngành
 Tài nguyên
 
       

Bản quyền Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên. 56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phú Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045      Email: banbientap@phuyen.edu.vn - vanphong@phuyen.edu.vn